Izpostavljeno

Prosto delovno mesto TEHNIČNI DELAVEC IV (I) - m/ž

Prosto delovno mesto TEHNIČNI DELAVEC IV (I) - m/ž

Na podlagi drugega odstavka 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) in na podlagi Statuta RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan objavlja prosto delovno mesto

 

TEHNIČNI DELAVEC IV (I)- m/ž

 

v RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       srednja poklicna izobrazba,

-       najmanj eno leto delovnih izkušenj,

-       državljanstvo Republike Slovenije,

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-       zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-       brezposelna oseba, ki je v trenutku vključitve (t.j. ob podpisu pogodbe o zaposlitvi, ki jo brezposelna oseba sklene z javnim zavodom kot izbranim upravičencem) v projekt, stara do vključno 29 let.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »TEHNIČNI DELAVEC IV (I) m/ž«

Dela in naloge, ki jih bo opravljal javni uslužbenec na delovnem mestu »TEHNIČNI DELAVEC IV (I) – m/ž«:

-       delo na programih socialne aktivacije in drugih socialnih programih,

-        organizira in načrtuje lastno delo,

-        pospravljanje sob in poslovnih prostorov,

-        likanje, pranje,

-        načrtovanje in izvajanje nabave in kuhanja,

-        ostala dela v gospodinjstvu,

-        načrtuje in izvaja razporeditev hlevskih opravil,

-        načrtuje in izvaja obisk in razpored jahanja strank,

-        pozna in izvaja posebnosti dela s konji,

-        komunicira z gosti po pravilih dobrega natakarja,

-        ureja prostore za goste,

-        urejanje gostinskega inventarja,

-        pomoč pri strežbi,

-        dela za točilnim pultom,

-        opravljanje drugih nalog po navodilih direktorja ali nadrejenega in po splošnih aktih

         zavoda.

 

Prijava mora vsebovati:

  1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in smeri izobrazbe, iz katere  mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  2. Verodostojna potrdila o izpolnjevanju ostalih pogojev za zasedbo delovnega mesta;
  3. Izjavo kandidata, da:

          -  je državljan Republike Slovenije;

          -  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

          -  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

      4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje RIS-u, Raziskovalnemu izobraževalnemu središču Dvorec Rakičan, pridobitev navedenih dokumentov iz 1. in 2. točke iz uradne evidence.

Zaposlitev je v skladu z Javnim razpisom za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«, projekt: POMURSKE KULTURNE ZGODBE - PKZ.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbira kandidatov bo potekala na podlagi pregledane poslane prejete dokumentacije in osebnega razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 7 mesecev, z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom. Poskusno delo traja 2 meseca.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Lendavska 28, 9000 Murska Sobota. Plača javnega uslužbenca bo določena skladno z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, javni uslužbenec bo uvrščen v 10. plačni razred.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali formalnih pogojev za zasedbo delovnega mesta, se v skladu s smiselno uporabo 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z obvezno označbo: "za prosto delovno mesto TEHNIČNI DELAVEC IV (I) m/ž", na naslov: RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Lendavska 28, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije (do vključno 21. 5. 2019). Prijav, ki bodo poslane v neoznačenih ovojnicah, ne bomo upoštevali.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po objavi prostega delovnega mesta. O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o ne-izbiri.

Za informacije o izvedbi objave za prosto delovno mesto lahko pokličete Sabino Kerec, (tel. (02) 535 18 96). Upoštevane bodo izključno tiste prijave, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto do vključno 21. 5. 2019.

Nepopolne in nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Številka: 63L/2019

 

Datum: 16. 5. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       dr. Robert Celec

direktor RIS Dvorec Rakičan        

    Na vrh strani