SI EN DE

XII. mednarodna konferenca PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE od 22. 11. do 26. 11. 2021

V A B I L O

na XII. mednarodno konferenco PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE, 
ki bi potekala od 22. do 26. novembra 2021, 
preko spletnega orodja Zoom.

 

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim pisnim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) udeležite XII. mednarodne konference z naslovom »PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE«, katere namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse. Konferenca bo potekala kot interdisciplinarni dogodek, na katerem bodo svoje prispevke predstavili slovenski in tuji strokovnjaki ter znanstveniki. 

Z mednarodno konferenco nagovarjamo različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, gospodarstva, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na navedenih področjih.

Uradni jeziki bodo slovenski, hrvaški, srbski, nemški in angleški. Izdan bo strokovni zbornik, kjer bodo objavljeni strokovni prispevki. 

 

TEMATSKI SKLOPI V OKVIRU KONFERENCE SO:

PREHRANA
Smernice in kultura zdravega prehranjevanja in življenja, varna hrana, energijsko in hranilno uravnotežena hrana, varovalna in biološko sprejemljiva hrana, ekološka prehrana, športna prehrana, motnje hranjenja ipd.


GIBANJE
Z gibanjem do zdravja, aerobne in športne aktivnosti, redna in zmerna telesna dejavnost, gibanje v šoli, pomen rednega gibanja za otroke in mladostnike, terapevtske vadbe ipd.


ZDRAVJE
Medicinska stroka na področju prehrane in gibanja, zdravstveno varstvo in nega, bolezni in simptomi, varovanje zdravja in dejavniki tveganja, preventiva, ozaveščanje, alternativna medicina, promocija zdravja na delovnem mestu ipd.


VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Pomen vzgojno izobraževalnih procesov na zdravje otrok in odraslih, zdrava prehrana v času odraščanja, prehrana v vzgojno izobraževalnih institucijah, učne metode in oblike pri športni vzgoji, pomen gibanja na vzgojo ipd.

 

Prijava je možna do vključno 8. 11. 2021.
Tisti, ki želite aktivno sodelovati, OBVEZNO izpolnite prijavnico, ki jo najdete spodaj, kjer navedete, v kateri tematski sklop naj uvrstimo vaš pisni prispevek. 

 

PRIJAVNICA: PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE 2021

 

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PISNEGA PRISPEVKA

ZNANSTVENI PRISPEVEK
Obsegati mora minimalno 15 in maksimalno 25 strani z vključenimi vsemi zahtevanimi sestavnimi deli: povzetek s ključnimi besedami (vse v maksimalnemu obsegu 250 besed), uvod, metode dela (s podpoglavji, udeleženci, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultate, razpravo in seznam literature (pisava: Times New Roman, velikost črk je 14 (izjema je le velikost pisave v tabelah, kjer je pisava v velikosti 12 pt), presledek med vrsticami je 1,2 pt, vso slikovno gradivo mora biti prikazano v sivinah. Pomembno: vsak avtor lahko na konferenco prijavi največ 1 prispevek. Znanstveni prispevki morajo biti napisani v celoti v angleškem jeziku. Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični prispevki, v katerih se v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Natančnejša navodila najdete TUKAJ. 

Navodila za oddajo znanstvenega prispevka
Vaš celotni znanstveni prispevek pričakujemo najkasneje do 9. 11. 2021 na e-naslov konferenca@ris-dr.si. V prihodnjih dneh boste prejeli povratno informacijo glede ustreznosti prispevka merilom znanstvenega prispevka. V primeru pomanjkljivosti boste dobili možnost izpopolniti prispevek do 16. 11. 2021. 

STROKOVNI PRISPEVEK
Obsegati mora do 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12, presledek med vrsticami pa 1,15), ni ga potrebno napisati po točno določeni metodologiji. Pomembno: vsak avtor /soavtor lahko na konferenco prijavi največ 1 prispevek. Natančneja navodila za pripravo strokovnih prispevkov najdete TUKAJ. 
Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. Vsak prispevek mora vsebovati poštni in elektronski naslov avtorja ter njegovo telefonsko številko.

Navodila za oddajo strokovnega prispevka
V kolikor boste sodelovali s strokovnim prispevkom, nam najkasneje do 9. 11. 2021 na e-naslov konferenca@ris-dr.si pošljite povzetek vašega pisnega prispevka z naslovom teme v slovenskem in angleškem jeziku ter ključnimi besedami, vse v maksimalnem obsegu 250 besed. V prihodnjih dneh boste prejeli povratno informacijo glede ustreznosti povzetka. Dopolnjene povzetke nam skupaj s celotnim prispevkom posredujte na elektronski naslov konferenca@ris-dr.si najkasneje do 16. 11. 2021. 

Prosimo, da upoštevate recenzijske komentarje in se držite podanih navodil glede priprave povzetkov in celotnih prispevkov. 

Opomba: Morebitne želje glede umestitve na program bomo sprejemali najkasneje do 8. 11. 2021, kasnejših želja glede umestitve na program žal ne bomo upoštevali. Pridružujemo si pravico do sprememb programa. 

Program konference bo dostopen na naši spletni strani od 19. 11. 2021.

 

Kotizacija za udeležbo s prispevkom (znanstveni/strokovni) 169,00 EUR (+ 22 % DDV)
Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom zajema Udeležbo na konferenci z aktivnim sodelovanjem, objavo v izdanem gradivu ter ostale aktivnosti v sklopu konference.
Kotizacija za udeležbo brez prispevka 98,00 EUR (+ 22 % DDV)
Popusti

- v primeru, da sta iz iste organizacije 2 ali več udeležencev in je plačnik organizacija, se obračuna 15 % popust na skupni znesek

- v primeru soavtorstva se kotizacija za udeležbo s prispevkom plača v celoti za prvega avtorja, vsak naslednji avtor plača kotizacijo za udeležbo brez prispevka

Način plačila

a) Najkasneje 7 dni pred konferenco znesek nakažete na naš TRR – RIS Dvorec Rakičan, odprt pri UJP Murska Sobota št. SI56 01280-6000001097.

Referenca: datum konference.

Prejemnik: RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

b) Javni zavodi nam posredujejo naročilnice najkasneje 7 dni pred pričetkom konference. 

 

V skladu s pravilnikom o napredovanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10 in 113/20) bomo izdali potrdila o udeležbi s samostojnim referatom.

Ker bo konferenca potekala preko spletnih orodij, se potrdila za nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (funkcionalna znanja) ne bodo izdajala. 

Navodila za uporabo spletnega orodja Zoom in vse povezave preko katerih boste udeleženci lahko dostopali do konference vam bomo pravočasno posredovali na vaše elektronske naslove. Prav tako bomo pred začetkom konference izvedli testno konferenco, kjer boste udeleženci lahko testirali prijavo v spletno orodje in registracijo, organizatorji konference pa bodo na voljo za morebitna dodatna vprašanja v povezavi z izvedbo konference. 

 

Glede na aktualne razmere glede koronavirusa v Sloveniji vas seznanjamo, da v RIS Dvorec Rakičan sprotno spremljamo navodila Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vlade Republike Slovenije ter skrbimo za ustrezno zaščito in ukrepe pred koronavirusom.

Vse dodatne informacije o mednarodni znanstveni konferenci lahko dobite:
- preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si ali
- preko tel. št.: (02) 535 18 94.

Vljudno vabljeni!
dr. Robert Celec, direktor RIS Dvorca Rakičan